Akademik

Dekanın Mesajı

İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce programı 1992-1993 Güz döneminde Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde 38 öğrenci ile kurulmuştur. Bunu takiben İnşaat Mühendisliği Bölümü Türkçe programı 2013 yılında, Çevre Mühendisliği Bölümü İngilizce programı ise 2018 yılında faaliyete başlamıştır.

Son dönemdeki koşullar ve olanaklar göz önünde bulundurularak,daha geniş yelpazede mezunlar vermek amacı ve dünya üzerindeki insan kaynaklı problemlerin çözümlenmesi için özellikle Çevre ve İnşaat Mühendisliğinin ortak çalışmalarının kaçınılmaz olduğu gerçeğiyle yola çıkarak 2018 yılında kurulan Çevre Mühendisliği bölümü aynı yıl itibarı ile İnşaat (İngilizce ve Türkçe programlar) ve Çevre Mühendisliği Bölümleri Mühendislik Fakültesi’nden ayrılmış ve İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi adı altında YÖK onaylı olarak aynı yıl(2018) faaliyetlerini yürütmeye başlamıştır.

Halen Fakültemizde 41 farklı ülkeden 1131 öğrencimize lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi sunmaktayız. İngilizce İnşaat Mühendisliği Bölümünde 27 kadın, 697 erkek toplam 1124 öğrenci, Türkçe İnşaat Mühendisliği Bölümünde 22 kadın, 249 erkek toplam 271 öğrencii Çevre Mühendisliği Bölümünde ise 1 öğrenci lisans eğitimi görmektedir. Yüksek Lisans programımızda 10 kadın 71 erkek toplam 81 öğrenci eğitim olanaklarımızdan yararlanırken, 4 öğrencimiz ise Yapım Yönetimi konusunda yüksek lisans eğitimi görmektedir. Fakültemizde ayrıca 3 ü kadın 13 erkek toplam 19 öğrencimiz ise doktora eğitimlerini sürdürmektedirler.

Fakültemizin en temel amacı öğrencilerin mühendislik mesleklerini en iyi şekilde icra etmeye hazırlanmalarını sağlamaktır. Bunun için eğitimleri süresince gerekli olan tüm imkanları daha ileriye götürmek fakülte hedeflerimiz arasındadır. YDÜ İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi mezunu öğrencilerimizin yenilikçi, fark yaratan, öncü rol oynayabilecek kapasiteye sahip, idealist ve mesleğini her ne koşulda olursa olsun etik/ahlaki değerlerini ön planda tutan mühendisler olarak yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Fakültemiz kapsamında öğrencilerimizin özgün araştırma çalışmaları yaparak bilgi birikimlerini geliştirmek, toplumun refah düzeyini artırmak için katkı koyacak bilgi ve vizyona sahip olmalarını sağlayarak günümüzde büyük önem taşıyan sürdürülebilir kalkınma için gerekli mühendislik uygulamalarında yenilikçi ve yaratıcı görüş sahibi olmaları hedeflenmiştir.

Fakültemizde İngilizce İnşaat MühendisliğiBölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır. Çevre Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans programının hayata geçirilmesi hususundaki çalışmalarda sona gelinmiş olup 2019-2020 yılı Güz döneminden itibaren eğitime başlanması planlanmaktadır. Tüm bölümlerimiz YÖDAK ve YÖK onaylı olup, İngilizce İnşaat Mühendisliği bölümünün lisans ve yüksek lisans programları ASIIN tarafından 2016-2022 yılları içinakredite edilmiştir. Türkçe İnşaat Mühendisliği Bölümü ile ilgili MÜDEK akreditasyon çalışmalarının başlatılması hususunda Fakülte Yönetim Kurulu kararı bulunmakta olup bu yönde çalışmalara başlanmıştır.

Akademik kadromuz bünyesinde KKTC vatandaşı akademik personelin yanı sıra Anavatan Türkiye’den ve Dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğretim elemanımız yer almaktadır. Fakültemizde aktif olarak başarılı akademik ve topluma katkı sağlayan çalışmalar sürdürülmekte ve her yıl çok sayıda bilimsel dergide kaliteli yayınlar yapılmaktadır. Nitekim Üniversitemizde mevcut 21 Fakülte arasında öğretim elemanlarımızın yayınladığı makaleler baz alınarak, akademik başarıları doğrultusunda 2018 yılı ‘‘EN İYİ FAKÜLTE’’ olmayı başarmıştır. Bu başarıyı 2019 yılında da yakalayabilmek için fakülte olarak tüm gücümüzle çalışmaktayız.

Bu başarıda en büyük paya sahip , ‘‘ 2018 YDÜ YAYIN ONUR ÖDÜLÜ’’ sahibi değerli öğretim elemanımız Prof.Dr. Vahid Nourani ile ‘‘2018 YDÜ GENÇ ARAŞTIRMACI ÖZENDİRME ÖDÜLÜ’’ kazanan Dr. Shaban Ismael Albka’ya ve Prof.Dr. Derin Orhon, Prof.Dr. Kabir Sadeghi, Doç.Dr. Rifat Reşatoğlu ve Doç.Dr. Fidan Aslanova’ya teşekkürlerimi bir kez daha sunuyorum.

Bu bir bayrak yarışı, amaç elde edilen başarılarımızla üniversitemizi dünya yüksek öğretim hayatında hak ettiği noktoya ulaştırmaktır.

Fakültemizi, Üniversitemizi ve Ülkemizi bilimsel arenada tanıtmak öncelikleri arasındadır. Bu bağlamda Fakülte öğretim elemanlarımız yurt içi- yurt dışı birçok bilimsel faaliyetin düzenlenmesinde yer alırken bu önemli organizasyonlara katılarak sunumlar yapmak suretiyle önemli katkılar koymuşlardır. Fakültemizin öğretim elemanları ve asistanlarımızla birlikte 1-3 Nisan 2019 tarihlerinde ‘‘2nd International Conference on The Cyprus Issue Past, Present and the Vision for the Future’’ ile 6-10 Mayıs 2019 tarihlerinde ‘‘2nd International Conference on Water Problems in the Mediterranean Countries’’ isimli iki çok önemli uluslararası konferansı başarıyla düzenledik. Ayrıca 2019 yılı içerisinde, 7-11 Ekim 2019 tarihlerinde düzenleyeceğimiz ‘‘2nd International Conference on The Enviroment Survival and Sustainability’’ isimli konferansın çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütmekteyiz.

2018-2019 akademik yılı için; fiziki, akademik, teknolojik ve insan kaynakları hususunda mevcut durumun değerlendirmesini sunan bu raporun hazırlanmasında katkı koyan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder 2019-2020 akademik yılında hepinize başarılar dilerim.

Fakülte Misyonu
Bölgesinde pek çok farklı ülkeden öğrenciye ev sahipliği yapan ve uluslararası düzeyde eğitim veren, Yakın Doğu Üniversitesi’nin temel vizyonu doğrultusunda yeni ve ileri teknolojileri kullanabilen, çevreye ve topluma karşı sorumlu, çok disiplinli ve yenilikçi yaklaşımla küresel ölçekte yarışabilecek, mesleki etik değerlere ve ahlaka sahip, uluslararası düzeyde bilim ve teknolojiye katkı sağlayabilen mühendisler yetiştirmektir.

Fakülte Vizyonu
İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi’nin vizyonu, misyonu doğrultusunda yüksek donanımlı, profesyonel ve liderlik vasfına sahip  mühendisler yetiştirerek,yenilikçi bilimsel çalışmalar gerçekleştirerek, uluslararası düzeyde tanınan, toplumun ihtiyaçlarını sağlamaya ve refahını artırmaya yönelik mühendislik çözümleri üreten öncü ve örnek bir fakülte olmaktır.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar
İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi’nin yönetim ve organizasyonu 2547 sayılı yasa hükümlerine göre belirlenmiştir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nca yetkili kılınmış yönetim organları; Dekan, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Bölümler ve Anabilim Dalları şeklinde belirlenmiştir.

Dekan
Fakülte ve bağlı birimlerinin temsilcisi olan dekan, profesörler arasından Rektör tarafından atanır. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Dekanın görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer. Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. 2547 sayılı Yükseköğretim (YÖK) Kanunu’nca fakülteleri yönetmekle yetkili kılınan dekanın başlıca görevleri aşağıda olduğu gibidir:

 • Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
 • Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek,
 • Fakültenin ihtiyaçlarını, fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra, gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe sunmak,
 • Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

Fakülte Kurulu       
Dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanlarından, yüksek okul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçtikleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçtikleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçtikleri bir öğretim üyesinden oluşur.

Fakülte kurulu olağan olarak her yarıyıl başında ve sonunda toplanır. Dekan, gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır. Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

 • Fakültenin, eğitim – öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim – öğretim takvimini kararlaştırmak,
 • Fakülte
 • yönetim kuruluna üye seçmek.

Fakülte Yönetim Kurulu             
Dekanın başkanlığındakifakülte kurulu,dekan yardımcısı, fakülteye bağlı bölümlerin başkanlarından, yüksek okul müdürlerinden3 yıl için seçilen bir profesör, bir doçent ve bir yardımcı doçent ve bir öğretim görevlisinden oluşur. Fakülte Yönetim Kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. Fakülte Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim – öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

 • Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,
 • Fakültenin eğitim – öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak,
 • Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,
 • Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim – öğretim ve sınavlaraait işlemleri hakkında karar vermek.

Dekan Yardımcıları        
Dekan yardımcıları, dekan tarafından, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından seçilirler ve en çok 3 yıl için atanırlar. Dekan, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Dekanın görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de sona erer.

Ayrıca, fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalarında Dekana yardımcı olurlar.

Bölüm Başkanları              
Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir. Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim – öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. Bölüm Kurulu; Bölüm başkanının başkanlığında o bölümdeki tüm öğretim elemanlarından oluşur. Bölümün temel karar organı olan Bölüm Kurulu, bölüm ile bölüme bağlı anabilim veya anasanat dallarının eğitim-öğretim uygulama ve araştırma faaliyetlerinin, programlarının, araç, gereç ve fiziksel imkanlarından en etkin biçimde yararlanmak için gerekli planların ve işbirliği esaslarının hazırlanması hususunda yetkilidir.

Anabilim Dalı Başkanları
YDÜ üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla anabilim dalı ile ilgili işleri yapar.

Fakülte Sekreterleri       
Fakülte Sekreteri bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuç alınmasında Dekana karşı birinci derecede sorumlu olup aşağıdaki görevleri yapar:

 • Fakültenin Üniversite içi ve dışı idari işlerini yürütmek,
 • Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu’na raportörlük yapmak,
 • İdari birimler arasında koordinasyonu sağlamak,
 • Fakülte ile ilgili iç ve dış yazışmaları yaptırmak, takip ve denetimini sağlamak,
 • Fakültede kesintisiz hizmet akışı için her türlü altyapı hizmetini sağlamak,
 • Fiziki alanların her türlü bakım ve onarımını yaptırmak,
 • Eğitim öğretimin etkin biçimde yürütülmesi için gerekli yardım ve desteği sağlamak,
 • Üst makamlarca istenildiğinde, öğrencilerle ilgili bilgi sunmak,
 • Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde verilecek diğer görevleri yapmak.