Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İnşaat Mühendisliği Lisans Diploması verilir.

Yeterlilik Düzeyi

Bu bir lisans programıdır.

Programa Kabul Şartları

Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde bu lisans programına öğrenci kabulü, YKS üniversite giriş sınavı ile yapılmaktadır. Öğrencilerin akademik program tercihlerini bildirmelerinin ardından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğrencileri ÖSYS'den aldıkları puana göre ilgili programa yerleştirir.

Uluslararası öğrenciler bu lisans programına girdikleri SAT, ACT vb. uluslararası sınavlardan birinin puanına veya lise diploma puanlarına göre kabul edilirler.

Değişim öğrencisi kabulü, YDÜ ve paydaş üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalarla belirlenen şartlara göre yapılır.

Misafir öğrenciler, ilgili akademik birimin onayı ile bu programda yer alan derslere kayıt olabilirler. Ayrıca, YDÜ'de eğitimini İngilizce dilinde yapacak olanların İngilizce dil seviyelerini kanıtlamaları gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları ve Kurallar

Bu lisans programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00/4.00'den az olmaması ve programdaki tüm dersleri en az DD/S harf notu ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için gerekli minimum AKTS kredi toplamı 240'dır. Ayrıca öğrencilerin zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamaları zorunludur.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Yakın Doğu Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelik çerçevesinde muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriği YDÜ'de verilen dersle eşdeğer ise, ders içeriği değerlendirildikten sonra fakülte onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Programın Bilgileri

Öğrenciler 4 Yıllık (8 Dönem) öğrenim sürecinde, 240 AKTS Puanını tamamlamaları durumunda Yakın Doğu Üniversitesi Lisans deresini elde etme hakkına sahip olurlar. İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından her dönem için toplam 7 ana dal ve/veya yan dal dersi (modül) sunulmaktadır.

Lisans Programında sunulan dersler aşağıda belirtildiği şekilde sınıflandırılmaktadır.

 • Temel alan dersleri (Ör: Matematik, Fizik, Kimya) ağırlıklı olmak üzere ilk 5 dönemde tamamlanmaktadır.
 • İnşaat mühendisliği dalındaki ana dersler; zorunlu derslerdir ve genellikle “ön koşul” sistemi ile birbirlerine bağlanırlar.
 • İnşaat mühendisliğinin bazı dallarında zorunlu olan ancak genellikle herhangi bir “ön koşul” sistemine dahil olmayan yan dal tamamlayıcı dersler.
 • Teknik seçmeli dersler; Her dal için sınırlı sayıda açılmaktadır.
 • Herhangi bir yarı dönemde mühendislik alan dersleri ile birlikte alınması mümkün olan teknik olmayan seçmeli dersler.

Temel anabilim derslerini tamamlayan öğrenciler ana dal ve yan dal tamamlayıcı derslerinde ihtiyaç duydukları temel bilgileri edinirler.

İnşaat mühendisliği dalında, temel alan ve yan dal dersleri boyunca, öğrenci inşaat mühendisliğindeki çeşitli çalışma dallarını araştırır ve verilen derslerde bu çalışma dallarıyla ilgili kavram ve teorileri kavrar.

Teknik seçmeli dersler, öğrencilere seçmeye karar verdikleri branşlarda mühendislik bilgilerini daha da geliştirme imkânı sağlar.

Teknik olmayan seçmeli dersler öğrencilere inşaat mühendisliği dışındaki konularda daha geniş bir vizyon ve ek bilgi sağlar.

Tüm dersler genellikle 2-7 AKTS kredisi ağırlığındadır. Dört yıl içinde tamamlanması gereken toplam kredi, 48 ders ve 2 yaz stajının tamamlanmasıyla 240 kredi olmaktadır. Kredi puanları öğrencinin iş yükü ile ilişkili olarak belirlenir.

Dersler, sınıf içi dersler ve çevrimiçi dersler, problem çözme oturumları, öğrencilere verilen alıştırmalar, ek kaynak araştırmaları, saha uygulamaları ve icabında laboratuvar/deneysel çalışmalardan oluşmaktadır.

Derslerde, belirli pilot alıştırmalar kullanılarak konuların anlaşılmasına ilişkin bilgi temelini oluşturma hedeflenir. Bazı alıştırmalar sınıfta çözülür bazıları ise öğrencilerin literatürde yaygın olarak kullanılan belirli yöntemleri kullanarak gerekli bilgileri edinmelerine yardımcı olmak için ödev olarak verilir. Buradaki amaç, öğrencileri gerçek hayattan veriler kullanarak onlara problem çözme yeteneğini kazandırmaktır.

Laboratuvar uygulamaları, öğrencilere standart deneylerin ve uygulamaların nasıl gerçekleştirileceği konusunu öğretmek ve derslerde yer alan teori ve kavramları doğrulamalarını sağlamaktır. Ayrıca, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine barajlar, otoyollar, çelik yapılar, genel inşaat işleri, jeolojik saha ziyaretleri, ilgili sanayi ve özel sektör şirketlerine düzenlenen ziyaretler ile ilgili uzmanlık uygulamaları hakkında daha fazla bilgi vermek amacıyla saha gezileri de düzenlenmektedir.

Ayrıca öğrencilerin yaz döneminde gerek Üniversite bünyesinde gerekse diğer üniversitelerden 2-3 ders alabilirler. Ancak farklı bir Üniversiteden ders alınması durumunda bu üniversitelerdeki ders tanımlarının NEU kataloğunda açıklananlarla uyuşması koşuluyla mümkün olmaktadır.

Program Kazanımları
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. 
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
DERS KODUDERS ADIPROGRAM KAZANIMLARI
1234567891011 
1. YIL – 1. DÖNEM 
İNG 101İngilizce I11111132111 
MAT 101Matematik I54222111211 
FİZ 101Genel Fizik I55423525112 
KİM 101Genel Kimya54334435433 
MOD 101Programlamaya Giriş45445454454 
TUR 101Türk Dili I----------- 
KAM 100Kampüse Uyum----------- 
AİT 101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  I----------- 
KTK 100Kıbrıs Kültürü ve Tarihi----------- 
1. YIL – 2. DÖNEM 
İNG 102İngilizce II11111132111 
MAT 102Matematik II53221123111 
FİZ 102Genel Fizik II55423525112 
JEO 102İnşaat Mühendisleri için Jeoloji23334354335 
TÇİZ 102Teknik Çizim11111111111 
TUR 102Türk Dili II----------- 
KAR 100Kariyer Planlama----------- 
2. YIL – 1. DÖNEM 
MAT 201Diferansiyel Denklemler I53213222121 
MAT 251Olasılık ve İstatistik I54243213211 
TCE 206Statik54333334312 
MOD 426Mühendisler için Ekonomi----------- 
TCE 241Malzeme Bilimi33124234422 
AİT 102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  II----------- 
2. YIL – 2. DÖNEM 
MAT 232İleri Matematik I53224223111 
TCE 204Topoğrafya ve Ölçme  Bilgisi53324334312 
MOD 212Dinamik54434425425 
TCE 213Mukavemet55441414322 
TCE 244Yapı Malzemeleri44324234423 
 Teknik Olmayan Seçmeli Ders II----------- 
3. YIL – 1. DÖNEM 
MAT 323Sayısal Analiz I44443225444 
TCE 351Ulaşım Mühendisliği33555345534 
TCE 361Zemin Mekaniği I44445454445 
TCE 371Akışkanlar Mekaniği54333223212 
TCE 381Yapı Analizi I44443334444 
TCE 300Yaz Stajı I----------- 
3. YIL – 2. DÖNEM 
TCE 306İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulaması55444343322 
TCE 362Zemin Mekaniği II55545454445 
TCE 372Hidromekanik44325543313 
TCE 382Yapı Analizi II33333335533 
TCE 374Hidroloji33333335533 
4. YIL – 1. DÖNEM 
TCE 431Yapı Mühendisliği ve Yönetimi33443444455 
TCE 461Temel Mühendisliği45333334433 
TCE 471Su Kaynakları I35531335555 
TCE 481Betonarme33333335533 
 Teknik Seçmeli Ders I----------- 
TCE 400Yaz Stajı II----------- 
4. YIL – 2. DÖNEM 
TCE 472Su Kaynakları II35531335555 
TCE 484Çelik Yapıların Tasarımı55443123312 
TCE 486Yapı Tasarımı33333335533 
TCE 498Bitirme Projesi44444445555 
 Teknik Seçmeli Ders II----------- 
SEÇMELİ DERSLER 
TCE 406Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım I----------- 
TCE 407Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım II----------- 
TCE 416Genişletilmiş Bilgisayar Uygulamaları----------- 
TCE 424İleri Mukavemet----------- 
TCE 432Yapı ve İşletme, Araştırma Teknikleri----------- 
TCE 435Yapı Şantiyesi Teknikleri----------- 
TCE 436İş Güvenliği ve Sağlık----------- 
TCE 437Bina İnşaatı----------- 
TCE 441Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi----------- 
TCE 444Beton Malzemeleri----------- 
TCE 445Betonarme Yapıların Davranışı----------- 
TCE 449Binalarda Ahşap Kullanımı----------- 
TCE 451Ulaşım Mühendisliği I----------- 
TCE 452Ulaşım Mühendisliği II----------- 
TCE 457Yol Tasarım----------- 
TCE 458Tünel ve Yeraltı Yapıları----------- 
TCE 459Havaalanı ve Tren Yolları----------- 
TCE 463Jeolojik Süreçlerin Yapı ve İnşaat Ortamlarına olumsuz Etkileri----------- 
TCE 467İnşaatta Kaynakların Planlanması ve Organizasyonu----------- 
TCE 473Kıyı – Liman Mühendisliği----------- 
TCE 474Temiz ve Atık Su Mühendisliği Tasarımı----------- 
TCE 475Sedimantasyon Taşınması----------- 
TCE 483Çevre Mühendisliği----------- 
YABANCI DİLLER 
ENG 202 English Conversation 
ENG 204 English Report Writing 
GER 101 German I 
GER 102 German II 
FRE 101 French I 
FRE 102 French II 

* 1 En Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 En Yüksek

Mezunlar İçin İş Olanakları

İnşaat Mühendisliği Lisans Programı mezunları, planlama, yapı inşaatları, kontrollük hizmetleri, baraj, havalimanı, köprü, karayolları, limanlar gibi çeşitli üst yapı projelerinde ve su işleri, kanalizasyon ve drenaj gibi alt yapı projelerinde yer alan çeşitli kamu ve/veya özel sektörde yer alan kurum ve kuruluşlarda iş imkanları bulabilecek seviyede eğitimlerini tamamlamaktadırlar. İstihdam olanakları listesi aşağıdaki belirtildiği şekilde sunulmuştur:
Özel sektörde;
• Proje tasarım mühendisi
• Saha baş mühendisi
• Proje danışmanlığı
• Ülke çapında akademisyen
Kamu sektörü;
• Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
o İnşaat ve Planlama Dairesi
o Karayolları Müdürlüğü
• İçişleri Bakanlığı
o Şehir Planlama Dairesi
o İskân ve Rehabilitasyon Dairesi
• Turizm ve Çevre Bakanlığı
o Çevre Koruma Dairesi
o Eski Eserler Dairesi
• Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
o Su İşleri Dairesi
o Jeoloji ve Maden Dairesi
• Mahalli idareler bünyesinde projelendirme, denetleme ve mesleki danışmanlık mühendisliği yapmak. (Belediyeler, kaymakamlıklar vb.)
Yukarıda belirtilen istihdam olanaklarına ek olarak, mezun öğrenciler aşağıdaki alanlarda etkin olma fırsatı bulurlar;
• Mesleki ve teknik konularda iş birliğini teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler.
• Ulusal ve Uluslararası Araştırma-Geliştirme projeleri.

Lisansüstü Programlara Erişim

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü programlara başvurabilirler.

Programın Yapısı
 • İnşaat Mühendisliği lisans programı toplam 240 AKTS kredilik ve stajlar dahil 50 dersten oluşmaktadır.
 • Ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler hariç her yılda en az 5 ders vardır.
 • Her programda Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen ortak zorunlu dersler ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen diğer ortak dersler bulunur.
 • Teknik seçmeli dersler 4. yılda açılmaktadır.
 • Teknik olmayan seçmeli dersler 2. yılda alınmaktadır.
Üniversite Genelinde Verilen Dersler
ÜNİVERSİTE GENELİNDE AÇILAN DERSLER
ÜNİVERSİTE ORTAK DERSLERİDERS KODU VE ADIDERS BİLGİSİ
KAM100 Kampüse UyumYDÜ tarihi ve genel bilgiler; fakültelere ait bilgiler; danışmanlık ve akademik süreçler; dijital/uzaktan öğrenme ve UZEBIM kullanımı; bilgi erişimi ve yönetimi; kampüs genelinde alınan ortak ve seçmeli derslere ilişkin bilgiler; çalışma takvimi oluşturma ve akademik çalışma alışkanlıklarının geliştirilmesi; akademik etik ve bilimsel yaklaşım; sosyal yaşam ve Öğrenci Dekanlığı; sağlık yönetimi ve Hastane hizmetleri; Kıbrıs kültürü ve adaya uyum; bilimsel araştırma ve etkinlikler; ölçme ve değerlendirme; iletişim becerileri ve insan ilişkileri yönetimi.
KAR100 Kariyer PlanlamaKariyer planlama ve kariyer gelişimi modellerini öğrenme, Hâlihazırda mevcut iş piyasası koşulları hakkında bilgi sahibi olma, Mülakat teknikleri hakkında bilgi sahibi olma., Etkileyici bir iş görüşmesinin nasıl yapılacağını öğrenme, Özgeçmiş, kapak yazısı ve teşekkür mektubu hazırlama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma, İş başvurularında kullanmak üzere CV hazırlama.
KTK100 Kıbrıs Tarihi ve KültürüKıbrıs tarihi ve kültürü hakkında genel bilgiler; Zooloji ve Botanik; İlk Çağ ve Orta Çağ’da sosyal ve kültürel yaşam; Osmanlı dönemi adanın sosyal ve kültürel mirası; Sanat Tarihi; Din ve Kültür; İngiliz İdare dönemi; Kıbrıs Eğitim Tarihi; 1950-1974 siyasi olayları; Kıbrıslı Türklerin var oluş mücadelesi; KKTC’nin kuruluşu ve sosyal yapı;
YÖK TARAFINDAN BELİRLENEN ORTAK ZORUNLU DERSLERTUR101&102 Türk Dili I&II

 

AIT101&102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I&II

Yükseköğretim Mevzuatına göre Türkiye'deki tüm ön lisans ve lisans programlarında açılması zorunlu olan derslerdir.
MOD101 Programlamaya GirişBu ders, öğrencilere temel bilişim teknolojileri ile ilgili yeterlikleri kazandırmak için Türkiye'deki tüm ön lisans ve lisans programlarında öngörülmektedir.
ENG101&102 Yabancı Dil (İNGİLİZCE) I&IIBu ders birinci ve ikinci yarıyılda verilir ve her fakültenin program müfredatına göre yürütülür.
Ders Yapısı ve Krediler Tablosu

İlgili derslerin detaylarını görmek için (dersin amaçları, öğrenme kazanımları, içerik, değerlendirme ve AKTS ders yükü), ders koduna tıklayınız.

1. YIL – 1. DÖNEM
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
İNG 101İngilizce I3033
MAT 101Matematik I4045
FİZ 101Genel Fizik I3245
KİM 101Genel Kimya3245
MOD 101Programlamaya Giriş3034
TUR 101Türk Dili I2022
KAM 100Kampüse Uyum0002
AİT 101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  I2022
KTK 100Kıbrıs Kültürü ve Tarihi2022
Toplam30

 

1. YIL – 2. DÖNEM
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
İNG 102İNG 101İngilizce II3033
MAT 102MAT 101Matematik II4046
FİZ 102FİZ 101Genel Fizik II3246
JEO 102İnşaat Mühendisleri için Jeoloji3035
TÇİZ 102Teknik Çizim2236
TUR 102TUR 101Türk Dili II2022
KAR 100Kariyer Planlama0002
Toplam30

 

2. YIL – 1. DÖNEM
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
MAT 201MAT 102Diferansiyel Denklemler I4046
MAT 251MAT 101Olasılık ve İstatistik I3035
TCE 206FİZ 101Statik4046
MOD 426Mühendisler için  Ekonomi3035
TCE 241Malzeme Bilimi4046
AİT 102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  II2022
Toplam30

 

2. YIL – 2. DÖNEM
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
MAT 232MAT 102İleri Matematik I3035
TCE 204Topoğrafya ve Ölçme Bilgisi2446
MOD 212TCE 206Dinamik3035
TCE 213TCE 206Mukavemet4046
TCE 244Yapı Malzemeleri3246
Teknik Olmayan Seçmeli Ders II2022
Toplam30

 

3. YIL – 1. DÖNEM
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
MAT 323MAT 102Sayısal Analiz I3035
TCE 351TCE 204Ulaşım Mühendisliği3035
TCE 361Zemin Mekaniği I3245
TCE 371FİZ 101, MAT 101Akışkanlar Mekaniği4045
TCE 381TCE 213Yapı Analizi I3245
TCE 300Yaz Stajı I0005
Toplam30

 

3. YIL – 2. DÖNEM
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
TCE 306FİZ 102İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulaması2236
TCE 362TCE 361Zemin Mekaniği II3246
TCE 372TCE 371Hidromekanik3246
TCE 382TCE 381Yapı Analizi II3246
TCE 374Hidroloji4046
Toplam30

 

4. YIL – 1. DÖNEM
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
TCE 431Yapı Mühendisliği ve Yönetimi4045
TCE 461TCE 362Temel Mühendisliği4045
TCE 471TCE 372Su Kaynakları I4045
TCE 481TCE 213Betonarme4045
Teknik Seçmeli Ders I3035
TCE 400TCE 381, TCE 351, TCE 361, TCE 371Yaz Stajı II0005
Toplam30

 

4. YIL – 2. DÖNEM
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
TCE 472TCE 471Su Kaynakları II4046
TCE 484TCE 381Çelik Yapıların Tasarımı3246
TCE 486TCE 382, TCE 481Yapı Tasarımı3245
TCE 498Bitirme çalışması konusuna göre değişirBitirme Projesi2447
Teknik Seçmeli Ders II3036
Toplam30

 

ALAN SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
TCE 406Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım I3036
TCE 407Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım II3036
TCE 416Genişletilmiş Bilgisayar Uygulamaları3036
TCE 424İleri Mukavemet3036
TCE 432Yapı ve İşletme, Araştırma Teknikleri3036
TCE 435Yapı Şantiyesi Teknikleri3036
TCE 436İş Güvenliği ve Sağlık3036
TCE 437Bina İnşaatı3036
TCE 441Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi3036
TCE 444Beton Malzemeleri3036
TCE 445Betonarme Yapıların Davranışı3036
TCE 449Binalarda Ahşap Kullanımı3036
TCE 451Ulaşım Mühendisliği I3036
TCE 452Ulaşım Mühendisliği II3036
TCE 457Yol Tasarım3036
TCE 458Tünel ve Yeraltı Yapıları3036
TCE 459Havaalanı ve Tren Yolları3036
TCE 463Jeolojik Süreçlerin Yapı ve İnşaat Ortamlarına olumsuz Etkileri3036
TCE 467İnşaatta Kaynakların Planlanması ve Organizasyonu3036
TCE 473Kıyı – Liman Mühendisliği3036
TCE 474Temiz ve Atık Su Mühendisliği Tasarımı3036
TCE 475Sedimantasyon Taşınması3036
TCE 483Çevre Mühendisliği3036

 

ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER
DERS KODUÖNKOŞULDERS ADITeorik SaatUygulama /Laboratuvar SaatiUlusal KrediAKTS
ESP 101English for Special Purposes2022
ESP 102English for Special Purposes2022
SEC115Etkili İletişim2022
SEC151Bitirme Projesi Yazma2022
SEC218Astronomi ve Astrofiziğe Giriş2022
SEC123Estetik ve Etik2022
TUR 108Turkish Language and Essay Writing I2022
TUR 110Ottoman Language2022
TUR 118Turkish Language and Essay Writing II2022
ENG 202English Conversation2022
ENG 204English Report Writing2022
GER 101German I2022
GER 102German II2022
FRE 101French I2022
FRE 102French II2022
ARB 101Arabic I2022
HIS 101History I2022
PHT 101Photography I2022
PHT 102Photography II2022

 

Ek Bilgiler

Herhangi bir engelinizden dolayı bu derslere erişim için desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen Engelsiz Desten Birimi’ne başvurunuz. İletişim: [email protected]

Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma

YDÜ’de alınan her ders için dersi veren akademik personel tarafından yapılan değerlendirmenin sonucunda öğrencilere aşağıda açıklaması verilen harf notlarından birisi verilir. Her harf notunun karşılığında bir AKTS ağırlığı mevcuttur.

Aşağıdaki tablo harf notları, ağırlıkları ve AKTS denkliği hakkında bilgi vermektedir:

NOT ARALIĞIHARF NOTUAĞIRLIKAKTS NOTU
90-100AA4.0A
85-89BA3.5B*
80-84BB3.0B*
75-79CB2.5C*
70-74CC2.0C*
60-69DC1.5D
50-59DD1.0E
49 and belowFF0.0F

 

*Yıldızlı harf notları için yüksek olan ağırlık uygulanır.

Herhangi bir dersten başarılı sayılabilmek için öğrencilerin 5. düzey (önlisans) ve 6. düzey (lisans) programlarda en az DD, 7. düzey (yüksek lisans) programlarda en az CC ve 8. düzey (doktora) programlarda da en az CB alması gerekir. Genel ortalamaya dahil edilmeyen dersler için öğrencilerin S (Yeterli) notu alması gerekmektedir.

Bunların yanı sıra, her yerel harf notunun bir de AKTS karşılığı not bulunmaktadır. Bu şekilde kurumlar arası hareketlilik desteklenmektedir.

Yukarıdaki tablo, YDÜ bünyesindeki tüm dersler için kullanılmaktadır. Bu harf notlarının dışında aşağıdaki harf notları da öğrenci ders dökümlerine işlenir:

ITamamlanmamış (Incomplete)
SYeterli (Satisfactory Completion)
UYetersiz (Unsatisfactory)
PYeterli İlerleme (Successful Progress)
NPYetersiz İlerleme (Not Successful Progress)
EXMuaf (Exempt)
NIDahil Edilmemiş (Not included)
WDersten Çekilmiş (Withdrawal)
NADevamsız (Never Attended)

 

I (Incomplete) notu dersin gereklerini dersi veren akademik personelin kabul edeceği geçerli bir sebepten dolayı ilgili dönemin son tarihine kadar yerine getiremeyen öğrencilere verilir. I notu alan öğrenciler, ilgili dönemin ders notlarının son teslim tarihinden en geç bir hafta sonra tüm eksik yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Ancak, bazı istisnai durumlarda bu süre ilgili akademik birim yöneticisi ve yönetim kurulu kararı ile bir sonraki dönemin başlangıç Tarihinden iki hafta öncesine kadar uzatılabilir. Kendisine verilen tarihte yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin I notları otomatik olarak FF veya U notuna dönüşecektir.

S (Satisfactory) notu kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

U (Unsatisfactory) notu kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.

P (Successful Progress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösterebilen öğrencilere verilir.

NP (Not Successful Progress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösteremeyen öğrencilere verilir.

EX (Exempt) notu programda ilgili dersten muaf olan öğrencilere verilir.

NI (Not included) notu öğrencilerin almış oldukları ancak genel not ortalamalarına dahil olmayan derslerdeki performansları için verilir. Bu notlar öğrencinin not dökümünde belirtilir ancak kayıtlı olduğu program çerçevesinde aldığı derslere dahil edilmez.

W (Withdrawal) notu öğrencinin akademik danışmanının önerisi ve ersi veren akademik personelin izni ile ilgili dönemdeki ders ekleme/bırakma tarihinin ardından ve dönem başlangıcından 10 hafta sonraya kadar dersten çekildiği taktirde verilir. Öğrenci programdaki ilk iki döneminde herhangi bir dersten çekilemez. Ayrıca daha önce herhangi bir dersten W notu alan ve notu ortalamaya katılmayan öğrenciler aynı derslerden tekrar çekilemez. Ön lisans programında eğitim gören öğrenciler en fazla iki dersten, lisans programlarında eğitim gören öğrenciler ise en fazla dört dersten çekilebilir. Öğrenci, çekildiği dersin açıldığı ilk dönemde bu dersi tekrar almak zorundadır.

NA (Never Attended) notu belirlenen derse devam koşullarını yerine getirmeyen ve dönem sonu yapılacak değerlendirmelere katılma hakkını kaybeden öğrencilere verilir. NA notu ortalama hesaplamasına katılmaz.

Öğrenci not döküm belgelerinde hem ulusal hem de AKTS yüklerine denk gelen harf notları gösterilir.

Mezuniyet Koşulları

Bu lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir;

 • En az 240 AKTS ve en az DD/S notu alarak programın müfredatında yer alan tüm derslerden başarılı olmak
 • 4.00 üzerinden 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (CGPA) sahip olmak
 • Zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamak.
Program Şekli

Bu tam zamanlı bir programdır.

Program Sorumlusu

Prof. Dr. Gözen Elkıran, Bölüm Başkanı, İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi.

Email: [email protected]

Değerlendirme Anketleri

Ölçme Anketi

Mezuniyet Anketi

Memnuniyet Anketi